Tạo ra giá trị kinh tế từ di sản công nghiệp

Việc tái thiết di sản công nghiệp được đánh giá là nguồn tài nguyên cần được khai thác hiệu quả, qua đó phát huy tiềm năng tôn vinh giá trị lịch sử văn hóa và tạo ra giá trị kinh tế. Đây là những nhận định của các chuyên gia trong đối thoại 'Không gian Kiến trúc di sản công nghiệp' vừa diễn ra tại Hà Nội.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/tao-ra-gia-tri-kinh-te-tu-di-san-cong-nghiep-103282.htm