Tạo môi trường để cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm

Chiều 28-10, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến ngành tổ chức xây dựng (TCXD) Đảng, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện công tác TCXD Đảng tháng 10, nhìn lại 10 tháng đầu năm, đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 và từ nay đến hết năm 2019. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương và đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị.

Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị dự và phát biểu tại điểm cầu Quân ủy Trung ương.

Hội nghị đánh giá, đến tháng 10-2019, toàn ngành TCXD Đảng đã tham mưu hoàn thành 13/17 đề án, nhiệm vụ lớn theo chương trình công tác năm 2019 của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; chủ trì chuẩn bị đầy đủ các nội dung, tham mưu cho Bộ Chính trị trình Hội nghị Trung ương 11 (khóa XII) dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII, được Ban Chấp hành Trung ương đánh giá cao.

Công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng được ngành TCXD Đảng triển khai đồng bộ, toàn diện. Ngành đã kịp thời tham mưu cho Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 35 về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng và Kết luận số 60 của Bộ Chính trị về “Độ tuổi tái cử chính quyền và trình độ chuyên môn, lý luận chính trị đối với nhân sự tham gia cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2020-2025”. Ban Tổ chức Trung ương đã ban hành Hướng dẫn số 26 về “Một số nội dung Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”; ban hành Hướng dẫn số 21 về “Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp”...

Trong tháng 11 và đến hết năm 2019, ngành TCXD Đảng tập trung tham mưu cho Tiểu ban Điều lệ Đảng nghiêm túc tiếp thu ý kiến tại Hội nghị Trung ương 11 (khóa XII), hoàn thiện dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII để báo cáo cấp có thẩm quyền trước khi gửi đại hội đảng bộ các cấp đóng góp ý kiến để trình Trung ương xem xét thông qua trong năm 2020 trước khi trình Đại hội XIII của Đảng. Tích cực chuẩn bị, hoàn thành các đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy các cấp bảo đảm tiến độ, chất lượng và yêu cầu, trong đó, tập trung hoàn thiện 4 đề án đã có lịch báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các đề án báo cáo cấp ủy các cấp. Tập trung triển khai thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị và hướng dẫn thực hiện chỉ thị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng.

Ngành tiếp tục rà soát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các tổ chức, cơ quan, đơn vị, nhất là các cơ quan hợp nhất, sáp nhập; tăng cường phân cấp, phân quyền đi đôi với kiểm tra, giám sát và kiểm soát quyền lực; tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong lãnh đạo, điều hành. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện, đồng bộ, hiệu quả công tác cán bộ; chuẩn hóa, siết chặt kỷ luật, kỷ cương đi đôi với tạo môi trường, điều kiện để thúc đẩy đổi mới, sáng tạo phục vụ phát triển và có cơ chế bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Kiên quyết chống chạy chức, chạy quyền, không để lọt người kém năng lực, phẩm chất vào bộ máy; đồng thời không bỏ sót người có đức, có tài. Thực hiện nghiêm cơ chế đánh giá, bố trí, sử dụng cán bộ; cơ chế bồi dưỡng, đào tạo, bố trí, sử dụng cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số gắn với việc chuẩn bị nhân sự đại hội đảng bộ các cấp...

HẰNG THU

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/tao-moi-truong-de-can-bo-dam-nghi-dam-lam-dam-dot-pha-dam-chiu-trach-nh iem-598495