Tạo môi trường cho cán bộ rèn luyện

  Báo Đồng Nai
  5 liên quanGốc

  Bộ Chính trị vừa ban hành Quy định số 65-QĐ/TW về luân chuyển cán bộ với nhiều điểm cụ thể so với Quy định 98-QĐ/TW được ban hành 5 năm trước đó.

  Theo báo cáo của Ban Tổ chức Trung ương, qua gần 5 năm thực hiện Quy định 98, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị đã thực hiện luân chuyển 13.503 lượt cán bộ. Qua thực tiễn cho thấy, Quy định 98 đã giúp công tác luân chuyển cán bộ đi vào nền nếp, có nhiều đổi mới, chuyển biến tích cực và đạt kết quả tốt; chất lượng cán bộ luân chuyển được nâng lên một bước, phần đông cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất, năng lực, uy tín, chấp hành sự phân công, bố trí công tác của cấp có thẩm quyền. Việc luân chuyển cán bộ được cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo bài bản, dân chủ, chặt chẽ, đồng bộ, khách quan, công khai, công tâm, minh bạch.

  Tuy nhiên, để công tác luân chuyển cán bộ thực sự đạt được hiệu quả, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, việc có những quy định nhằm cụ thể hóa hơn nữa công tác này là rất cần thiết. Nhất là hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng cán bộ được luân chuyển xem thời gian luân chuyển chỉ là bước đệm để được cất nhắc ở những vị trí cao hơn, dẫn đến không dám làm, không dám chịu trách nhiệm, thiếu quyết liệt trong công tác chỉ đạo, điều hành. Quy định số 65 chỉ rõ: công tác luân chuyển cán bộ là một nội dung trong công tác cán bộ đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, trực tiếp là các cấp ủy, tổ chức Đảng; bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, nêu cao trách nhiệm của tập thể lãnh đạo và người đứng đầu. Bảo đảm tổng thể, đồng bộ, liên thông giữa các cấp, cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị; gắn kết chặt chẽ giữa luân chuyển với quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và các nội dung khác trong công tác cán bộ. Cán bộ luân chuyển phải trong quy hoạch, có phẩm chất, năng lực và triển vọng phát triển.

  Bên cạnh đó, giải quyết hài hòa giữa luân chuyển cán bộ để đào tạo với bố trí, sử dụng nguồn cán bộ tại chỗ; vừa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trước mắt, vừa đào tạo, bồi dưỡng nguồn cán bộ lâu dài. Quy định 65 xác định luân chuyển cán bộ là để “tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng và rèn luyện theo yêu cầu nhiệm vụ hoặc yêu cầu của chức danh được quy hoạch”, không còn nhấn mạnh lấy kết quả luân chuyển cán bộ “làm cơ sở lựa chọn, bố trí, sử dụng cán bộ” như Quy định 98. Đây được xem là một điểm mới, thể hiện rõ quan điểm của Đảng trong công tác luân chuyển cán bộ, một khâu quan trọng của công tác cán bộ. Luân chuyển không phải là “điểm dừng chân” tạm thời mà là môi trường để cán bộ học tập, rèn luyện và trưởng thành.

  Hy vọng với những quy định cụ thể cùng những điểm mới ở Quy định 65, thời gian tới, công tác luân chuyển cán bộ sẽ thực sự tạo được những bước chuyển biến mạnh mẽ trong công tác cán bộ. Trong đó, kết quả quan trọng nhất chính là xây dựng được đội ngũ cán bộ được rèn luyện, thử lửa ở nhiều môi trường công tác khác nhau, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt bất kỳ nhiệm vụ nào.

  Nguyễn Phượng

  Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/chinhtri/202205/tao-moi-truong-cho-can-bo-ren-luyen-3116476/