Tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở khám, chữa bệnh và người bệnh

Tiếp tục chương trình của Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách, chiều 8/9, tại Nhà Quốc hội, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Hội nghị thảo luận về Dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi).. Theo đại diện Ủy ban Xã hội của Quốc hội, dự thảo Luật sau khi chỉnh lý gồm 12 chương, 119 điều nhiều hơn 13 điều so với dự thảo đã trình Quốc hội, bỏ 1 điều, bổ sung 14 điều, quy định về nhiều nội dung liên quan, trong đó có quyền và nghĩa vụ của người bệnh, người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/tao-dieu-kien-thuan-loi-cho-cac-co-so-kham-chua-benh-va-nguoi-benh-52069.htm