Tạo điều kiện để người có công tự bảo đảm an sinh

(HNM) - Bộ trưởng Bộ NN& PTNT Cao Đức Phát vừa ký quyết định ban hành kế hoạch hành động thực hiện "Nghị quyết số 15-NQ/TƯ ngày 1-6-2012 của BCH Trung ương Đảng khóa IX một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020".

Theo đó, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và Sở NN&PTNT các tỉnh, thành phố tập trung rà soát, đánh giá, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách về người có công và an sinh xã hội; tiếp tục đổi mới cơ chế quản lý, thực hiện chính sách ưu đãi, nhất là với đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo…; tạo điều kiện để nông dân nâng cao khả năng tự bảo đảm an sinh, trong đó tập trung ưu tiên hỗ trợ các đối tượng yếu thế; tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các tổ chức, cá nhân trong ngành NN&PTNT về chính sách ưu đãi với người có công với cách mạng và an sinh xã hội…