Tạo điều kiện để khoa học xã hội góp phần hoạch định chủ trương, đường lối của Đảng

Ngày 30-11, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo T.Ư phối hợp Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức hội thảo khoa học "Vai trò của khoa học xã hội trong hoạch định chủ trương, đường lối phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của Đảng”.

Tạo điều kiện để khoa học xã hội góp phần hoạch định chủ trương, đường lối của Đảng - Ảnh 1

Dự hội thảo, có đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo T.Ư, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; đại diện các ban, bộ, ngành trung ương, một số tỉnh ủy, thành ủy và đông đảo nhà khoa học.

Phát biểu ý kiến tại hội thảo, đồng chí Võ Văn Thưởng nhấn mạnh: Tình hình trong nước và thế giới đang đặt ra hàng loạt vấn đề mới, đòi hỏi khoa học xã hội và nhân văn nước ta phải đi sâu nghiên cứu, lý giải có căn cứ khoa học, nhằm góp phần phục vụ hiệu quả sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng chí đề nghị các nhà lý luận, nhà nghiên cứu thảo luận một cách thấu đáo, khoa học, đổi mới tư duy tiếp cận một số vấn đề có tính bổ sung, phát triển lý luận Mác-Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối đổi mới của Đảng để vận dụng sáng tạo vào việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, vì sự phát triển bền vững đất nước.

Các tham luận và ý kiến trình bày tại hội thảo nêu nhiều giải pháp thúc đẩy khoa học xã hội phát triển, cung cấp các luận cứ khoa học để phục vụ công tác tham mưu với Trung ương Đảng về hoạch định chủ trương, đường lối phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Nhiều nhà khoa học đề xuất coi trọng hơn nữa vai trò của khoa học xã hội trong đời sống, trong hoạch định chiến lược phát triển đất nước, đầu tư nguồn lực xứng tầm cho nghiên cứu khoa học xã hội.

Các đại biểu đề nghị cần củng cố, phát triển hệ thống các cơ sở nghiên cứu khoa học xã hội phù hợp yêu cầu mới; đổi mới nội dung, phương thức nghiên cứu, quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học xã hội; coi trọng và đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến tri thức khoa học xã hội tới các tầng lớp nhân dân.