Tạo chuyển biến mạnh mẽ, đồng bộ trong công tác lý luận

Ngày 11- 3, Ban Tuyên giáo T.Ư tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 37 của Bộ Chính trị "Về công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030". Hội nghị kết nối trực tiếp với 63 điểm cầu. Đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư, Chủ tịch Hội đồng Lý luận T.Ư chủ trì Hội nghị.

Ngày 11- 3, Ban Tuyên giáo T.Ư tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 37 của Bộ Chính trị "Về công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030". Hội nghị kết nối trực tiếp với 63 điểm cầu. Đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư, Chủ tịch Hội đồng Lý luận T.Ư chủ trì Hội nghị.

Phát biểu ý kiến khai mạc, đồng chí Đinh Thế Huynh khẳng định, Đảng ta đặc biệt coi trọng công tác lý luận, thường xuyên lãnh đạo, tổ chức nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, bổ sung, phát triển lý luận, nâng cao trí tuệ, bản lĩnh để Đảng đủ sức lãnh đạo cách mạng giành được những thắng lợi vẻ vang trong lịch sử 85 năm qua... Nghị quyết số 37 của Bộ Chính trị giữ vai trò đặc biệt quan trọng về công tác lý luận, chứa đựng những định hướng lớn từ nay đến năm 2020 và tầm nhìn tới năm 2030. Việc học tập, nghiên cứu, quán triệt sâu sắc Nghị quyết 37 trong cán bộ, đảng viên có ý nghĩa rất quan trọng. Trên cơ sở đó, nghiêm túc đánh giá hoạt động lý luận và công tác lý luận ở bộ, ngành, địa phương, đơn vị, từ đó chỉ đạo công tác lý luận phù hợp với từng đối tượng, từng cấp.

Trực tiếp truyền đạt những nội dung cơ bản của Nghị quyết 37, đồng chí Đinh Thế Huynh nhấn mạnh, sau hơn 20 năm kể từ khi ban hành Nghị quyết số 01 của Bộ Chính trị khóa VII "Về công tác lý luận trong giai đoạn hiện nay", công tác lý luận của Đảng đã đạt nhiều kết quả quan trọng, tư duy lý luận tiếp tục có bước phát triển; chú trọng tổng kết thực tiễn, nghiên cứu và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; bổ sung, phát triển Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (năm 2011) và Hiến pháp năm 2013. Bước đầu hình thành hệ thống lý luận cơ bản về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Công tác tuyên truyền, giáo dục lý luận được quan tâm, định hướng với nội dung, hình thức đa dạng, phong phú hơn. Việc giáo dục lý luận chính trị được triển khai sâu rộng trong Đảng và hệ thống chính trị. Công tác nghiên cứu, quán triệt các nghị quyết, kết luận của Đảng đã có đổi mới. Đội ngũ cán bộ lý luận được quan tâm đào tạo, bồi dưỡng phát triển. Việc phát huy dân chủ, tự do sáng tạo trong nghiên cứu lý luận được coi trọng. Cuộc đấu tranh tư tưởng lý luận, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, chống âm mưu "diễn biến hòa bình" và sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong Đảng đã đạt kết quả bước đầu. Các cơ quan lý luận của Đảng và Nhà nước được tổ chức, sắp xếp lại, khắc phục một bước tình trạng phân tán, chồng chéo và kém hiệu quả... Những kết quả này góp phần tích cực vào thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử của công cuộc đổi mới đất nước, từng bước đưa nước ta thoát khỏi tình trạng khủng hoảng kinh tế- xã hội, tình trạng nước nghèo, kém phát triển, trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình, phấn đấu tạo nền tảng để nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Tuy nhiên, công tác lý luận còn những hạn chế, khuyết điểm như tính dự báo thấp, kết quả nghiên cứu lý luận chưa đáp ứng tốt yêu cầu của thực tiễn; thiếu gắn bó mật thiết giữa nghiên cứu lý luận với tổng kết thực tiễn, giữa cán bộ lý luận và cán bộ lãnh đạo, chỉ đạo thực tiễn, giữa công tác nghiên cứu lý luận và công tác giảng dạy, đào tạo lý luận... Sau khi phân tích rõ nguyên nhân hạn chế, đồng chí Đinh Thế Huynh nêu rõ, trên cơ sở kế thừa, bổ sung và phát triển mới, Nghị quyết số 37 xác định phương châm, nhiệm vụ lớn và các hướng nghiên cứu chủ yếu cho công tác lý luận và hoạt động lý luận của đất nước ta trong tình hình mới. Trước mắt tập trung nghiên cứu xây dựng cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc hoạch định, phát triển các chủ trương, đường lối lớn của Đảng giai đoạn 2016 - 2021; đồng thời tạo tiền đề thúc đẩy phát triển công tác lý luận đáp ứng yêu cầu khi Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Đồng chí Đinh Thế Huynh yêu cầu, sau hội nghị này, các cấp ủy tích cực triển khai nghiên cứu, quán triệt và xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 37, trước mắt để phục vụ việc thảo luận dự thảo các văn kiện của Đảng, tổ chức tốt đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XII của Đảng; về lâu dài, tạo chuyển biến mạnh mẽ, đồng bộ công tác lý luận ở các địa phương, đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ cách mạng từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo; củng cố nền tảng tư tưởng của Đảng, phát triển và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn cách mạng của đất nước trong tình hình mới.

PV