Tạo bước đột phá trong xây dựng thể chế

KTĐT - Chiều 17/1, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo về tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992 của Chính phủ đã tổ chức tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992.

Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban Chỉ đạo do Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường trình bày nêu rõ: Trong quá trình tham mưu giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến sửa đổi Hiến pháp năm 1992, Ban Chỉ đạo đã nghiêm túc triển khai ngay từ đầu các nhiệm vụ được giao, bám sát kế hoạch của Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp và Chính phủ, bảo đảm chất lượng theo yêu cầu.
Qua rà soát cho thấy, có nhiều nội dung của Hiến pháp sửa đổi đã được xây dựng trên cơ sở ý kiến của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, đặc biệt là các nội dung liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Chính phủ và chính quyền địa phương.
Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc - Trưởng Ban Chỉ đạo của Chính phủ về tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992 nhấn mạnh, năm 2014 được xác định là năm phải tạo được bước đột phá mới trong xây dựng thể chế để huy động tối đa nguồn lực trong và ngoài nước để thúc đẩy đầu tư, kinh doanh, phục hồi đà tăng trưởng kinh tế. Phó Thủ tướng tin tưởng, chúng ta sẽ tổ chức triển khai tốt Nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thi hành Hiến pháp với trọng tâm là rà soát, sửa đổi, bổ sung hàng trăm luật, pháp lệnh, hàng ngàn văn bản dưới luật cần phải rà soát, sửa đổi, bổ sung, trong đó ưu tiên trước hết là văn bản về tổ chức bộ máy, bảo đảm quyền con người, quyền và nghĩa vụ của công dân.