Tăng trưởng kinh tế - xã hội năm năm (2006 - 2010) của tỉnh Hậu Giang

ND - Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân năm năm dự kiến đạt 12,45%/năm.

Thu nhập bình quân đầu người trên VA theo giá hiện hành 897USD (KH 800-900USD), tốc độ tăng bình quân 16,34%/năm, tăng gấp 2,1 lần so năm 2005. Cơ cấu kinh tế đến cuối năm 2010 tiếp tục chuyển dịch đúng hướng tăng tỷ trọng khu vực II và III, giảm tương đối tỷ trọng khu vực I. Tổng thu ngân sách trên địa bàn phấn đấu đến cuối năm 2010 theo giá hiện hành 2.696 tỷ đồng, gấp hai lần so năm 2005, tăng bình quân 14,89%. Tổng chi ngân sách địa phương đến cuối năm 2010 theo giá hiện hành là 2.695 tỷ đồng, gấp 2,17 lần so năm 2005, tăng bình quân 16,86%, trong đó chi đầu tư phát triển chiếm 45,12%. Tổng mức đầu tư toàn xã hội trên địa bàn trong năm năm theo giá hiện hành của tỉnh Hậu Giang ước đạt khoảng 26.302 tỷ đồng, tăng hai lần, tăng bình quân 29,37%/năm, gấp hơn bốn lần so năm năm trước, bình quân mỗi năm khoảng 5.000 - 5.500 tỷ đồng. Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ thu ngoại tệ đến cuối năm 2010 đạt 300 triệu USD, tăng bình quân 20,68%, gấp hơn 2,6 lần năm 2005. Bằng nhiều biện pháp như tổ chức dạy nghề, cho vay vốn từ Quỹ quốc gia giải quyết việc làm..., tạo điều kiện cho người lao động sản xuất, kinh doanh, tỉnh Hậu Giang đã giải quyết việc làm cho người lao động trong năm năm được 107.715 lao động, bình quân mỗi năm giải quyết khoảng từ 20.000 đến 25.000 lao động. Đến năm 2010, tỷ lệ lao động được đào tạo nghề của tỉnh Hậu Giang là 16,3%. Đẩy mạnh công tác xóa đói, giảm nghèo, đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất, nâng dần mức sống dân cư ở các xã nghèo, các vùng khó khăn, chống tái nghèo, tạo điều kiện để người thất nghiệp, người thiếu việc làm và người nghèo tiếp cận được các dịch vụ công, được trợ giúp hướng nghiệp, giới thiệu việc làm, giúp người nghèo tăng thu nhập. Tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh Hậu Giang giảm nhanh, từ 23,55% năm 2005 xuống còn 10% vào năm 2010, bình quân mỗi năm giảm từ 2 đến 3%. Thực hiện các chính sách xã hội, chăm sóc người có công với nước, đối tượng bảo trợ xã hội. Huy động quỹ vì người nghèo toàn tỉnh từ năm 2004 đến 2008 là 206 tỷ đồng, trong đó bằng tiền mặt là 125 tỷ đồng, hiện vật là 81 tỷ đồng và năm 2009 đã huy động được 131,090 tỷ đồng. Đến nay, từ nguồn vốn vận động của toàn xã hội kết hợp với ngân sách địa phương, tỉnh Hậu Giang đã xây mới 14.849 căn nhà tình nghĩa, nhà đoàn kết với kinh phí khoảng 205,12 tỷ đồng và sửa chữa 3.458 căn nhà tình nghĩa, đoàn kết với kinh phí hơn 15 tỷ đồng.