Tăng lương cơ sở 7%/năm

Sáng 9-11, với 428 đại biểu tán thành, chiếm 86,64% đại biểu có mặt, Quốc hội đã thông qua nghị quyết về kế hoạch tài chính quốc gia giai đoạn 2016-2020.

Nghị quyết yêu cầu điều chỉnh mức lương cơ sở, lương hưu và trợ cấp ưu đãi đối với người có công với mức tăng bình quân khoảng 7%/năm.

Quốc hội cũng yêu cầu xử lý nghiêm, kịp thời các trường hợp vi phạm pháp luật về quản lý, thu, chi ngân sách nhà nước; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các bộ, ngành, địa phương và đơn vị trong việc quản lý ngân sách nhà nước. Kiên quyết cắt giảm những khoản chi đã có trong dự toán nhưng không cần thiết, chậm triển khai. Không sử dụng ngân sách nhà nước để cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, xử lý nợ xấu hệ thống ngân hàng thương mại nhà nước.