Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong việc đưa lao động Việt Nam ra nước ngoài

Giảm thiểu lao động đi làm việc ở nước ngoài không theo hợp đồng là một trong những mục tiêu nhằm thực hiện Chỉ thị của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đưa người lao động và chuyên gia Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài.

Sáng 25/8 tại Hà Nội, Ban Kinh tế Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 16 ngày 08/5/2012 của Ban Bí thư khóa XI “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đưa người lao động và chuyên gia Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài”. Tham dự tại các điểm cầu có các Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương.

Nhằm giải quyết việc làm, tạo thu nhập, phân công lại lao động, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, ngày 08/5/2012, Ban Bí thư khóa XI đã ban hành Chỉ thị 16-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đưa người lao động và chuyên gia Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài. Chỉ thị nhấn mạnh, mục tiêu bao trùm, đó là: Việc đưa người lao động và chuyên gia Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài nhằm giải quyết việc làm, tạo thu nhập, phân công lại lao động, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tăng nguồn thu ngoại tệ và góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Phó Trưởng Ban Kính tế Trung ương Đỗ Ngọc An.

Phó Trưởng Ban Kính tế Trung ương Đỗ Ngọc An.

Trong 10 năm qua, mỗi năm chúng ta đã giải quyết việc làm bình quân cho khoảng 1,5-1,6 triệu lao động trong và ngoài nước, số lao động ngoài nước giải quyết được khoảng 10% số này. Mỗi năm bình quân lao động và chuyên gia gửi về ước tính khoảng 10 tỷ USD, tăng 5 lần so với trước khi có Chỉ thị. Nhiều tỉnh thành đóng góp nguồn thu quan trọng cho ngân sách địa phương, đóng góp vào xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững.

Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Đỗ Ngọc An cho biết: "Việc đưa lao động và chuyên gia đi làm việc ở nước ngoài không chỉ giúp việc xóa đói giảm nghèo bền vững mà còn có tích lũy đầu tư vào phát triển sản xuất kinh doanh và tạo việc làm, đóng góp một nguồn ngoại tệ của đất nước, trình độ chuyên môn, kỹ thuật ngoại ngữ, kỷ luật tác phong làm việc của người lao động chuyên gia đi làm việc tại nước ngoài được nâng cao bước đầu hình thành đội ngũ lao động có kỹ thuật, có kỹ năng đóng góp vào sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa quê hương đất nước."

Toàn cảnh hội nghị trực tuyến.

Qua thảo luận, một số ý kiến nhận định, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn tồn tại, hạn chế như: Công tác phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị 16-CT/TW tại nhiều cấp ủy còn mang tính hình thức, chưa được chú trọng; công tác truyền thông về đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài có lúc, có nơi còn mang tính hình thức, chưa rộng rãi, kịp thời đến người lao động có nhu cầu.

Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH Đào Ngọc Dung nhấn mạnh: Trong điều kiện tình hình trong nước và thế giới có nhiều thay đổi, việc tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 của Đảng, trong đó đối với những vấn đề liên quan đến lao động ngoài nước cần quán triệt, đó là “Đổi mới phương pháp tiếp cận trong xây dựng và thực hiện pháp luật, chính sách lao động, việc làm bám sát với thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và xu hướng của thời đại; gắn trực tiếp các mục tiêu, chỉ tiêu về lao động, việc làm với mục tiêu phát triển kinh tế… Nâng cao chất lượng của lao động đưa đi làm việc ở nước ngoài.

Toàn cảnh hội nghị

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho biết: "Khó khăn lớn nhất của chúng ta hiện nay thị trường lao động ngày càng hẹp dần, không còn là dân số vàng, không còn là đỉnh cao của dân số vàng. Đây là khó khăn của thị trường lao động chúng ta, do đó việc bố trí hài hòa giữa thị trường trong nước ngoài nước cần phải bàn thấu đáo làm sao để phát triển thị trường chúng ta linh hoạt hiện đại nhưng phải bền vững mang yếu tố hội nhập."

Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH Đào Ngọc Dung

Để đảm bảo chất lượng Đề án cũng như thời gian trình Ban Bí thư theo đúng kế hoạch, tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận sôi nổi, tập trung vào các vấn đề: Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác đưa người lao động và chuyên gia đi làm việc ở nước ngoài; quản lý, bảo hộ công dân di cư tự do sang nước láng giềng làm ăn buôn bán; phát huy vai trò của Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam; giảm thiểu lao động đi làm việc ở nước ngoài không theo hợp đồng; chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; giải pháp tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với công tác người lao động đi làm việc ở nước ngoài trong tình hình mới…/.

Văn Hiếu/VOV1

Nguồn VOV: https://vov.vn/chinh-tri/tang-cuong-su-lanh-dao-cua-dang-trong-viec-dua-lao-dong-viet-nam-ra-nuoc-ngoai-post965674.vov