Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với sự nghiệp quốc phòng trong thời kì mới

Thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười năm 1917 là một bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử nhân loại đã dẫn tới sự ra đời một tổ quốc kiểu mới-Tổ quốc xã hội chủ nghĩa (XHCN), gắn liền với sự xuất hiện một nền quốc phòng kiểu mới - nền quốc phòng toàn dân do Đảng Cộng sản lãnh đạo. V.I.Lê-nin là người đầu tiên xây dựng và phát triển học thuyết về quốc phòng bảo vệ Tổ quốc XHCN, trong đó nhấn mạnh Đảng Cộng sản phải trực tiếp lãnh đạo toàn diện sự nghiệp quốc phòng. Đây là một nguyên tắc chiến lược, liên quan trực tiếp đến sự hưng thịnh hay suy vong của quốc gia dân tộc và chế độ XHCN.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, nước Cộng hòa XHCN Xô Viết đã vượt qua những thử thách nghiệt ngã của thời kì nội chiến (1918-1920), đánh bại các thế lực phản động cùng sự can thiệp của 14 nước đế quốc, vượt qua những gian khổ hi sinh vô cùng to lớn trong Đại chiến Thế giới lần thứ II (1941-1945), tiếp tục xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc XHCN trong vòng vây của chủ nghĩa đế quốc, làm nên những chiến thắng vĩ đại, thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của phong trào cách mạng trên thế giới. Nhưng vào cuối thế kỉ XX, nhất là giai đoạn 1985-1991, khi M.Goóc-ba-chốp làm Tổng bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô, những người lãnh đạo Đảng và Nhà nước Liên Xô đã xa rời tư tưởng của V.I.Lê-nin về quốc phòng bảo vệ Tổ quốc XHCN, mắc những sai lầm rất nghiêm trọng về chiến lược, nhất là xóa bỏ vai trò lãnh đạo và làm tan rã Đảng Cộng sản Liên Xô. Đó là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến sự sụp đổ và tan rã của Liên bang Cộng hòa XHCN Xô Viết vào cuối năm 1991, làm cho CNXH hiện thực lâm vào khủng hoảng. Đây thực sự là những trang đau buồn trong lịch sử nhân loại. Trong thông điệp Liên bang năm 2005, Tổng thống Nga Pu-tin coi đó là “Thảm họa địa-chính trị khủng khiếp nhất thế kỉ…”. Từ những bài học đau xót đó, các quốc gia dân tộc do Đảng Cộng sản hoặc các chính đảng theo xu hướng XHCN cầm quyền đều kiên định nguyên tắc về sự lãnh đạo của Đảng đối với lĩnh vực quốc phòng, coi đó là nhân tố chủ yếu quyết định thắng lợi sự nghiệp quốc phòng bảo vệ Tổ quốc. Đối với Việt Nam, từ đại thắng mùa Xuân 1975, đất nước thống nhất cùng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc XHCN, Đảng ta luôn khẳng định nhất quán những nguyên tắc chiến lược: Tăng cường quốc phòng, giữ vững an ninh quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ là nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên của Đảng và Nhà nước, của toàn dân và toàn quân ta; Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với lĩnh vực quốc phòng, an ninh và LLVT nhân dân. Trong thời kì mới, nghiên cứu dự báo những nguy cơ liên quan đến quốc phòng bảo vệ Tổ quốc XHCN, đáng chú ý là sự điều chỉnh chiến lược của các thế lực thù địch cho thấy “Diễn biến hòa bình” là vấn đề chủ yếu nổi lên trong chiến lược chống phá độc lập dân tộc và CNXH ở Việt Nam, không loại trừ khả năng xảy ra “Cách mạng màu” để thúc đẩy nhanh việc xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng và chế độ XHCN, cũng không loại trừ khả năng chúng tiến hành chiến tranh xâm lược kiểu mới đối với nước ta. Đồng thời những tranh chấp về chủ quyền lãnh thổ, về tài nguyên và các vấn đề liên quan đến lợi ích quốc gia dân tộc tiếp tục diễn ra gay gắt và phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra xung đột vũ trang và chiến tranh cục bộ, nhất là khi các nước lớn có sự mặc cả và thỏa hiệp về lợi ích gây phương hại đến lợi ích của dân tộc Việt Nam. Do đó, nhiệm vụ quốc phòng bảo vệ Tổ quốc XHCN của chúng ta trong thời kì mới cần tập trung đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, dập tắt các cuộc “Cách mạng màu” của chúng, đồng thời chủ động phòng ngừa, sớm phát hiện và triệt tiêu những yếu tố bất lợi có thể dẫn đến xung đột vũ trang, chiến tranh cục bộ và sẵn sàng đối phó thắng lợi với chiến tranh xâm lược kiểu mới của địch. Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng bảo vệ Tổ quốc XHCN trong thời kì mới, trước hết và chủ yếu quyết định là giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với sự nghiệp quốc phòng, trong đó cần tập trung thực hiện tốt những chủ trương, giải pháp cơ bản sau đây: Một là, tiếp tục bổ sung phát triển, cụ thể hóa đường lối và phương thức lãnh đạo của Đảng, hệ thống luật pháp và chính sách của Nhà nước đối với sự nghiệp quốc phòng bảo vệ Tổ quốc XHCN. Chủ động nghiên cứu bổ sung phát triển hai chiến lược trọng yếu, mang tính tổng hợp và toàn diện nhất của đất nước là Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội và Chiến lược bảo vệ Tổ quốc, trên cơ sở đó xây dựng và tổ chức thực hiện tốt các chiến lược cơ bản của quốc gia (Chiến lược quốc phòng, Chiến lược an ninh, Chiến lược ngoại giao và các chiến lược chuyên ngành khác), các kế hoạch mang tính chiến lược của quốc gia (Kế hoạch phân vùng chiến lược về quốc phòng gắn với phân vùng chiến lược về kinh tế-xã hội theo nguyên tắc kết hợp chặt chẽ xây dựng với bảo vệ; Kế hoạch chiến lược về phòng thủ dân sự; Kế hoạch chiến lược tổng thể về xây dựng công trình quốc phòng từ thời bình gắn chặt với bổ sung, điều chỉnh Phương án phòng thủ chiến lược; Kế hoạch xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương…). Tiếp tục đổi mới, bổ sung hoàn thiện cơ chế lãnh đạo, điều hành đối với lĩnh vực quốc phòng, nhất là khi xử trí các tình huống khẩn cấp về quốc phòng hoặc chiến tranh theo nguyên tắc: Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lí điều hành tập trung thống nhất; Bộ Quốc phòng chủ trì phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể chính trị-xã hội làm tham mưu và tổ chức thực hiện theo chức năng nhiệm vụ; phát huy trách nhiệm và quyền làm chủ của nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng. Tích cực đổi mới, cụ thể hóa và thực hiện nghiêm túc phương thức lãnh đạo của Đảng đối với lĩnh vực quốc phòng thông qua hệ thống tổ chức đảng từ Trung ương đến cơ sở, lãnh đạo bộ máy chính quyền các cấp quản lí điều hành công tác quốc phòng, lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội để động viên và phát huy vai trò làm chủ của nhân dân trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân. Hai là, xây dựng và phát huy vai trò của hệ thống chính trị đối với sự nghiệp quốc phòng bảo vệ Tổ quốc XHCN. Cần thường xuyên chăm lo xây dựng hệ thống chính trị, nhất là các tổ chức đảng và bộ máy chính quyền từ Trung ương đến cơ sở thực sự trong sạch vững mạnh, gắn bó mật thiết với nhân dân, lãnh đạo và quản lí điều hành các lĩnh vực của đời sống xã hội có uy tín và hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân và thúc đẩy tiến bộ xã hội. Luôn coi trọng hàng đầu việc xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, thực sự là hạt nhân lãnh đạo của hệ thống chính trị và của toàn xã hội. Tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, tổ chức đảng ở cơ quan cấp chiến dịch-chiến lược; tăng cường giáo dục, quản lí rèn luyện để nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và lối sống, năng lực trí tuệ và trình độ tổ chức hoạt động thực tiễn của đội ngũ cán bộ đảng viên, khắc phục nguy cơ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ ta. Tích cực đấu tranh làm trong sạch và lành mạnh hóa bộ máy chính quyền các cấp, giữ vững và tăng cường bản chất giai cấp công nhân và tính nhân dân, thực hiện có hiệu quả các chức năng, nhiệm vụ quản lí điều hành xã hội của Nhà nước pháp quyền XHCN, khắc phục nguy cơ tha hóa biến chất do tệ quan liêu, nạn tham nhũng, đặc quyền đặc lợi, sách nhiễu và xa dân của bộ máy chính quyền. Chăm lo củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội, phát huy vai trò là cơ sở chính trị của Đảng và chính quyền nhân dân, động viên và tổ chức nhân dân tích cực tham gia xây dựng tiềm lực và sức mạnh quốc phòng, nhất là xây dựng “Thế trận lòng dân” vững chắc. Ba là, giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với quân đội, bảo đảm thực sự trung thành và tin cậy về chính trị, làm nòng cốt trong quốc phòng toàn dân bảo vệ Tổ quốc. Về bản chất, quốc phòng là công cuộc giữ nước của quốc gia dân tộc có độc lập chủ quyền, bằng sức mạnh toàn diện của Nhà nước và của nhân dân, trong đó sức mạnh quân sự là đặc trưng, quân đội là lực lượng nòng cốt. Bốn là, tích cực bồi dưỡng nâng cao nhận thức, trách nhiệm và năng lực tổ chức thực hiện công tác quốc phòng của đội ngũ cán bộ các cấp, các ngành và các địa phương, tập trung vào các vấn đề cơ bản và đang đặt ra cấp thiết là: - Tư duy mới về đối tượng và đối tác, về hợp tác và đấu tranh theo tinh thần: Những ai chủ trương tôn trọng độc lập chủ quyền, quan hệ hữu nghị và hợp tác bình đẳng, cùng có lợi với Việt Nam đều là đối tác. Bất kể thế lực nào có âm mưu và hành động chống phá mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với CNXH đều là đối tượng đấu tranh. Chủ động giải quyết tốt các quan hệ giữa đối tượng và đối tác, giữa hợp tác và đấu tranh, không để sơ hở và thua thiệt trong hợp tác, không bị bất ngờ trước những âm mưu và hành động xâm hại lợi ích quốc gia. - Tư duy mới về phương thức chiến lược quốc phòng bảo vệ Tổ quốc, nhất là kết hợp chặt chẽ Chiến lược quốc phòng với Chiến lược an ninh và Chiến lược ngoại giao, dựa chắc trên cơ sở Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội, lấy giữ vững hòa bình và ổn định, xây dựng đất nước mạnh lên về mọi mặt và phát triển bền vững, “giữ cho trong ấm, ngoài êm”, chủ động giữ nước ngay từ thời bình, ngăn chặn và đẩy lùi nguy cơ chiến tranh là phương thức tối ưu để bảo vệ Tổ quốc, đúng với bản chất của quốc phòng Việt Nam là hòa bình và tự vệ. Năm là, phát huy trách nhiệm và quyền làm chủ của nhân dân đối với xây dựng nền quốc phòng toàn dân, đặc biệt coi trọng xây dựng “Thế trận lòng dân” vững chắc… Trong thời kì mới, trước những phát triển của tình hình và nhiệm vụ cần tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với sự nghiệp quốc phòng. Đó là nhân tố chủ yếu quyết định trong cơ chế vận hành của nền quốc phòng toàn dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN. Có thực hiện tốt nguyên tắc chiến lược đó mới bảo đảm cho đất nước luôn chủ động về chiến lược trong mọi tình huống và phát triển bền vững. Trung tướng PGS, TS NGUYỄN TIẾN BÌNH