Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trong tình hình mới

  Văn phòng Trung ương Đảng vừa ra thông báo Kết luận số 44, ngày 14/11/2022 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 43 của Ban Bí thư khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trong tình hình mới.

  Hơn 10 năm thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW của Ban Bí thư khóa X, công tác chữ thập đỏ, hoạt động nhân đạo đạt nhiều kết quả quan trọng. Tuy nhiên, chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam có mặt, có nơi chưa đáp ứng yêu cầu. Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả , Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện tốt một số nội dung sau:

  Tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm về công tác nhân đạo và vai trò của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trong tình hình mới

  Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; tiếp tục xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật về hoạt động chữ thập đỏ, công tác nhân đạo

  Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hội chữ thập đỏ các cấp

  Và Đẩy mạnh phối hợp hoạt động chữ thập đỏ, công tác nhân đạo

  Các tỉnh ủy, thành ủy, các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương tổ chức quán triệt và chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 43 và Kết luận này.

  VNEWS

  Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/news/tang-cuong-su-lanh-dao-cua-dang-doi-voi-cong-tac-cua-hoi-chu-thap-do-viet-nam-trong-tinh-hinh-moi-61878.htm