Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị Việt-Trung

    Báo VTC News
    Gốc

    Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Phó Thủ tướng Trung Quốc Tăng Bồi Viêm đã trao đổi ý kiến về các biện pháp tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai Đảng, hai nước.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/220206/Default.aspx