Tăng cường kỷ cương, kỷ luật toàn ngành Tài chính

Để nâng cao chất lượng hiệu quả công tác, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tài chính – ngân sách năm 2016, Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính thực hiện tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính khi thi hành công vụ.

Tăng cường kỷ cương, kỷ luật toàn ngành Tài chính - Ảnh 1

Bộ trưởng yêu cầu, trong thực thi công việc, công chức, viên chức ngành Tài chính phải tôn trọng, tận tụy, tạo điều kiện giải quyết khó khăn vướng mắc cho người dân và doanh nghiệp. Ảnh Hữu Linh.

Theo Bộ Tài chính, thời gian qua, công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành Tài chính đã nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện để hoàn thành nhiệm được giao, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của ngành và của đất nước.

Tuy nhiên, trong thực hiện nhiệm vụ có nơi, có lúc còn bộc lộ những tồn tại, hạn chế; kỷ luật, kỷ cương khi thi hành công vụ chưa nghiêm, ảnh hưởng đến hiệu lực, hiệu quả trong quản lý Nhà nước về tài chính, ngân sách.

Thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 5-9-2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính Nhà nước các cấp; để nâng cao chất lượng hiệu quả công tác, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tài chính – ngân sách năm 2016 và những năm tiếp theo, Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong công tác cán bộ, công tác cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạng công tác phòng, chống tiêu cực, thanh nhũng, lãng phí trong công tác thực thi công vụ.

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được phân công, Bộ trưởng yêu cầu lãnh đạo đơn vị phải chủ động xử lý công việc thuộc thẩm quyền, tăng cường trách nhiệm trong phối hợp xử lý các nội dung liên quan đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng công việc được giao và chịu trách nhiệm về việc chậm trễ trong thực thi nhiệm vụ ảnh hưởng tới nhiệm vụ chung của đơn vị.

Cùng với đó, Bộ trưởng yêu cầu, đối với những vị trí công việc liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp, nhất là lĩnh vực thuế, hải quan, kho bạc, chứng khoán phải không ngừng thực hiện cải cách hành chính, công khai quy trình, thủ tục, hồ sơ, bộ phận có nhiệm giải quyết. Trong thực thi công việc, công chức, viên chức phải tôn trọng, tận tụy, tạo điều kiện giải quyết khó khăn vướng mắc cho người dân và doanh nghiệp. Không được hách dịch, nhũng nhiễu trong giải quyết công việc. Đặc biệt, nghiêm cấm lợi dụng vị trí, công việc được giao để mưu lợi cá nhân.

Đáng chú ý, lãnh đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính phải kiên quyết thực hiện tinh giản số công chức, viên chức và người lao động yếu năng lực, thiếu tinh thần trách nhiệm, không hoàn thành nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của pháp luật và của Bộ Tài chính.

Thùy Linh