Tăng cường kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND- Phục vụ công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành, thời gian qua, các cấp chính quyền trong tỉnh Đác Nông đã ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật trên nhiều lĩnh vực khác nhau. Tuy nhiên, do đội ngũ cán bộ, chuyên viên chưa có kinh nghiệm trong công tác soạn thảo văn bản hành chính... dẫn đến nhiều văn bản sau khi ban hành không phù hợp, thậm chí trái với quy định của pháp luật, tính thực thi không cao.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=140820&sub=130&top=37