Tăng cường kiểm tra, xử lý đảng viên vi phạm kỷ luật

    Báo Quân Đội Nhân Dân
    Gốc

    QĐND - Thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát, trong năm 2008 và hai tháng đầu năm 2009, Đảng ủy Binh chủng Công binh đã tăng cường tổ chức kiểm tra theo quy định Điều lệ Đảng đối với đội ngũ đảng viên và các tổ chức đảng trong triển khai thực hiện nghị quyết...

    Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdnd/baongay.quocphong.tinqpan.53403.qdnd