Tăng cường giám sát thực thi chính sách, pháp luật với thanh niên và trẻ em

  Đại Biểu Nhân Dân
  4 liên quanGốc

  Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục đề nghị Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quan tâm tới chất lượng nguồn nhân lực - đào tạo và việc làm cho thanh niên; sức khỏe thể chất và tinh thần cho thanh niên; rà soát thực trạng thiết chế văn hóa, thể thao cho thanh niên, trẻ em...

  Tăng cường giám sát thực hiện Luật Trẻ em và Luật Thanh niên
  Chiều 17.10, Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục làm việc với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về thực hiện nhiệm vụ năm 2022, dự kiến chương trình công tác năm 2023, việc phân bổ, quản lý, sử dụng ngân sách Nhà nước năm 2022, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2023. Chủ nhiệm Ủy ban Nguyễn Đắc Vinh, Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy đồng chủ trì cuộc làm việc.

  Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh phát biểu tại cuộc làm việc

  Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh phát biểu tại cuộc làm việc

  Thực hiện trách nhiệm của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh được quy định trong Luật Thanh niên, Trung ương Đoàn ban hành Kế hoạch số 478-KH/TWĐTN-CNĐT ngày 28.1.2022 về việc triển khai Tháng Thanh niên năm 2022 với chủ đề “Tuổi trẻ sáng tạo”. Các tỉnh đoàn, thành đoàn, đoàn trực thuộc và các đơn vị cấp cơ sở đã tích cực, chủ động tham mưu tổ chức đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, Chủ tịch UBND các cấp với đoàn viên, thanh niên, tạo kênh kết nối, đối thoại trực tiếp giữa thanh niên với lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, góp phần giải quyết các vấn đề được đoàn viên, thanh niên quan tâm, các vấn đề về công tác thanh niên, công tác cán bộ Đoàn tại mỗi địa phương, bộ ngành...

  Trung ương Đoàn ban hành Kế hoạch số 476 KH-/TWĐTN-BKT ngày 19.1.2022 tổ chức giám sát và phản biện xã hội của Ban Bí thư Trung ương Đoàn năm 2022. Các tỉnh, thành đoàn ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch giám sát, phản biện xã hội theo phân cấp, quan tâm công tác đào tạo bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác tham mưu thực hiện nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội của Đoàn, Hội các cấp. Theo đó, năm 2022, Ban Bí thư Trung ương Đoàn thực hiện nội dung giám sát Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 25.7.2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa tại 7 tỉnh, thành ủy; phối hợp tổ chức phản biện xã hội đối với dự thảo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình...

  Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy trình bày báo cáo tại cuộc làm việc

  Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy trình bày báo cáo tại cuộc làm việc

  Cũng trong năm 2022, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tiếp tục xây dựng và ban hành nhiều văn bản nhằm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em, đại diện tiếng nói, nguyện vọng trẻ em và tham gia góp ý nhiều văn bản liên quan đến trẻ em của các bộ, ngành. Cụ thể, ban hành 30 văn bản liên quan đến công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em và tham gia góp ý, xây dựng các văn bản liên quan đến trẻ em của các bộ, ngành.

  Công tác tuyên truyền Luật Trẻ em, các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến bảo vệ trẻ em tiếp tục được các cấp bộ Đoàn quan tâm, cụ thể hóa với nhiều hình thức sáng tạo, phù hợp với cán bộ Đoàn, cán bộ làm công tác thiếu nhi các cấp.

  Hoạt động tổ chức để trẻ em tiếp xúc với đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố được Trung ương Đoàn chỉ đạo các cấp bộ Đoàn căn cứ tình hình thực tế, tiếp tục triển khai thực hiện. Thường xuyên lắng nghe, tiếp nhận và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của trẻ em; chuyển ý kiến, kiến nghị của trẻ em tới các cơ quan có thẩm quyền để giải quyết; theo dõi việc giải quyết và phản hồi cho trẻ em về kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của trẻ em.

  Năm 2023, Trung ương Đoàn tiếp tục thực hiện triển khai phổ biến và thực hiện Luật Thanh niên 2020, Chiến lược Phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030; xây dựng và tổ chức thực hiện 7 Đề án Thủ tướng Chính phủ giao trong Chiến lược. Nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát, phản biện của tổ chức Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam đối với chính sách, pháp luật về thanh niên và công tác thanh niên. Thực hiện điều tra, khảo sát, đánh giá việc thực hiện chính sách, pháp luật về thanh niên theo lĩnh vực và đối tương thanh niên...

  Về thực hiện nhiệm vụ liên quan đến trẻ em, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức phiên họp Quốc hội trẻ em năm 2023; triển khai mô hình “Hội đồng trẻ em” giai đoạn 2023 - 2027. Tổ chức các hoạt động để trẻ em gặp gỡ, tiếp xúc với lãnh đạo cấp ủy, chính quyền tại 63/63 tỉnh, thành phố. Tăng cường tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát việc thực hiện Luật Trẻ em...

  Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đề nghị Ủy ban Văn hóa, Giáo dục tăng cường công tác giám sát thực hiện Luật Thanh niên năm 2020, các chính sách đối với thanh niên trên các lĩnh vực và đối tượng thanh niên.

  Phát huy vai trò tổ chức Đoàn, Đội trong xây dựng văn hóa học đường

  Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục ghi nhận những hoạt động Trung ương Đoàn đã chỉ đạo triển khai trong 9 tháng năm 2022 về công tác thanh niên, trẻ em; đề nghị Trung ương Đoàn đặc biệt quan tâm công tác tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện nhiệm vụ là tổ chức đại diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em đạt hiệu quả, thiết thực, mang lại quyền lợi cho trẻ em.

  Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Thị Mai Thoa đề nghị Trung ương Đoàn đặc biệt quan tâm nhiệm vụ là tổ chức đại diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em

  Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Thị Mai Thoa đề nghị Trung ương Đoàn đặc biệt quan tâm nhiệm vụ là tổ chức đại diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em

  Thường trực Ủy ban đề nghị Trung ương Đoàn quan tâm hơn đến việc quản lý, hoạt động, phát huy hiệu quả các đơn vị thanh niên xung phong, làng thanh niên lập nghiệp hiện có; tập trung thực hiện các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân và bảo đảm hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước đối với: các chương trình, dự án đầu tư xây dựng cơ bản năm 2022; các mục chi chương trình mục tiêu quốc gia được bổ sung năm 2022. Việc xây dựng hệ thống bể bơi phòng, chống đuối nước cho thanh thiếu nhi tại các địa phương cần quan tâm tính bền vững của dự án.

  Đánh giá cao các hoạt động Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã làm được thời gian qua, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh đề nghị Trung ương Đoàn tổng kết, đánh giá chính sách cho thanh niên, cho trẻ em, từ đó kiến nghị Chính phủ, Quốc hội. Bên cạnh đó, giám sát việc thực thi chính sách pháp luật với thanh niên; nghiên cứu để có tiếng nói về chính sách dạy nghề phù hợp với thanh niên...

  Toàn cảnh cuộc làm việc

  Toàn cảnh cuộc làm việc

  Sau hội thảo về xây dựng văn hóa học đường năm 2021, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục kiến nghị một trong những nội dung trọng tâm xây dựng văn hóa học đường là phát huy vai trò tổ chức Đoàn, Đội trong trường học. Theo Chủ nhiệm Nguyễn Đắc Vinh, bằng chính hoạt động của Đoàn, Đội hàng ngày sẽ góp phần rèn luyện nhân cách, ý thức cho học sinh tác phong nề nếp phù hợp... Các phong trào của Đoàn không chỉ đánh giá ở hiệu quả vật chất, mà còn ở giá trị giáo dục. Việc thực hiện giáo dục đạo đức, lối sống cho thanh niên - một trong ba nhiệm vụ lớn của Đoàn, có thể lồng ghép giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc; phát huy sức mạnh văn hóa, giá trị con người Việt Nam. Bởi khát vọng Việt Nam bắt đầu từ khát vọng của người trẻ...

  Tin: Ng. Phương; Ảnh: Nghĩa Đức

  Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/thoi-su-quoc-hoi/tang-cuong-giam-sat-thuc-thi-chinh-sach-phap-luat-voi-thanh-nien-va-tre-em-i304041/