Tăng cường đầu tư, thu hút nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Ngày 30-11, tại Trụ sở Chính phủ diễn ra Hội nghị trực tuyến tổng kết Nghị định số 05/2011/NĐ-CP ngày 14-1-2011 của Chính phủ về công tác dân tộc. Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ chủ trì hội nghị.

Tăng cường đầu tư, thu hút nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số - Ảnh 1

Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên T.Ư Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc trình bày Báo cáo tổng kết Nghị định số 05/2011/NĐ-CP, nêu rõ: Trong những năm qua, các bộ, ngành, địa phương đã tích cực, chủ động tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Nghị định này; phối hợp ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện tương đối toàn diện, đồng bộ, có hiệu quả các chương trình, chính sách dân tộc. 5 năm qua, ngân sách nhà nước đã đầu tư gần 136 nghìn tỷ đồng, chiếm 12,8% tổng kinh phí đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn. Đáng chú ý, 100% số xã có trường tiểu học, trung học cơ sở; trong đó gần 85% số trường, lớp học được xây dựng kiên cố, các lớp mẫu giáo bước đầu được hình thành và phát triển ở các xã vùng cao. Hỗ trợ bảo hiểm y tế 100% cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn. Đến năm 2013, có 80% số thôn, bản đã có nhân viên y tế; gần 75% số xã có bác sĩ. Chính sách thông tin, truyền thông được đầu tư căn bản, đến nay tỷ lệ xã có điểm liên lạc điện thoại công cộng đạt 98%...

Bên cạnh những thành tích đạt được, các đại biểu chỉ ra những khó khăn, hạn chế trong triển khai thực hiện Nghị định, bàn các giải pháp khắc phục khó khăn để có thể huy động mọi nguồn lực của Nhà nước và nhân dân phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu, trong thời gian tới, các bộ, ngành tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị định 05 về công tác dân tộc; phối hợp chặt chẽ trong việc rà soát, sửa đổi, bổ sung các chính sách dân tộc hiện hành cho phù hợp tình hình dân tộc, miền núi. Ủy ban Dân tộc chủ trì, phối hợp các bộ, ngành liên quan tiếp tục nghiên cứu, xây dựng một số chính sách mới cho giai đoạn 2016 - 2021. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp các bộ, ngành tăng cường nguồn lực đầu tư, ban hành cơ chế, chính sách ưu đãi để thu hút đầu tư của các tổ chức, doanh nghiệp phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp các bộ, ngành liên quan bảo đảm đủ nguồn lực thực hiện các chính sách dân tộc để đạt các mục tiêu đặt ra. Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp các bộ, ngành ban hành văn bản hướng dẫn, triển khai thực hiện Đề án phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức dân tộc thiểu số trong thời kỳ mới...

Phó Thủ tướng yêu cầu các địa phương tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị định này và các chính sách dân tộc hiện hành; chủ động ưu tiên nguồn lực, lồng ghép các chương trình, dự án trên địa bàn với chính sách dân tộc; tập trung đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế-xã hội cho các huyện nghèo, xã, thôn/bản đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số và miền núi; khắc phục đầu tư dàn trải; quan tâm quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số...