Tăng cường đấu tranh, phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái

Sáng 9/8, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Đồng chí Lương Minh Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 của tỉnh và đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 35 của tỉnh chủ trì Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Vũ Trọng Hà - Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương quán triệt Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII và Kế hoạch số 14-KH/TW, ngày 25/3/2019 của Ban Bí thư thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phú Yên, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 35 của tỉnh quán triệt Kế hoạch số 111-KH/TU, ngày 27/6/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Đồng chí Lương Minh Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy,
Trưởng Ban Chỉ đạo 35 tỉnh Phú Yên phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phú Yên Lương Minh Sơn nhấn mạnh: Hiện nay, trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng của đất nước, cuộc cách mạng công nghệ lần thứ tư đang diễn ra mạnh mẽ cùng với sự phát triển bùng nổ của mạng internet, mạng xã hội là điều kiện thuận lợi cho các thế lực thù địch, phản động lợi dụng tuyên truyền xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước ta với những chiêu thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi. Do đó, chúng ta cần chủ động nghiên cứu, đánh giá, dự báo chính xác tình hình, xác định đúng đắn mục tiêu, quan điểm chỉ đạo và các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp, để đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng; làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận xã hội và niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước… Với mục đích, ý nghĩa đó, đồng chí Lương Minh Sơn đề nghị các đại biểu dự Hội nghị tập trung theo dõi, lắng nghe, tiếp thu đầy đủ các nội dung được báo cáo viên quán triệt và đề nghị sau hội nghị này, các cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị bám sát Nghị quyết của Bộ Chính trị, Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo việc học tập, quán triệt ở cấp mình và cấp dưới; đồng thời chỉ đạo xây dựng, ban hành chương trình, kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả.../.

Bá Vĩnh – Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phú Yên