Tăng cường công tác thanh tra chuyên ngành

Trong 9 tháng đầu năm 2016, Thanh tra Sở Tài chính Thái Bình đã tiến hành 8 cuộc thanh tra tại 20 đơn vị. Đến nay, đã có kết luận 6 cuộc tại 18 đơn vị.

Các lĩnh vực được Thanh tra Sở tập trung thực hiện là: Tài chính, ngân sách, thuế; đầu tư xây dựng cơ bản và tài chính doanh nghiệp.

Qua thanh tra, Thanh tra Sở đã giảm trừ trợ cấp cân đối ngân sách huyện Đông Hưng năm 2016 hơn 1,7 tỷ đồng; thu hồi vào tài khoản tạm giữ của Thanh tra Tài chính để nộp vào ngân sách cấp tỉnh gần 1,5 tỷ đồng.

Đồng thời, kiến nghị thu hồi nộp ngân sách huyện và giảm trừ công trình xây dựng cơ bản hơn 1,6 tỷ đồng; kiến nghị giảm lỗ 3 doanh nghiệp thuộc huyện hơn 964 triệu đồng.

Đến nay, Thanh tra Sở Tài chính đã tổ chức đôn đốc thu hồi tại 6 đơn vị với tổng số tiền 321,1 triệu đồng.

Bên cạnh đó, Thanh tra Sở đã kiểm tra việc tổ chức thực hiện kê khai lại giá cước vận tải và các yếu tố đầu vào tại 12 đơn vị, tổ chức; kiểm tra việc thực hiện mức thu phí trông giữ xe đạp, xe máy, xe ô tô tại 2 tổ chức; kiểm tra việc thực hiện kê khai giá theo Nghị định 177/2013/NĐ-CP tại 8 đơn vị.

Qua công tác kiểm tra đã yêu cầu 8 đơn vị phải thực hiện kê khai lại giá cước; yêu cầu 2 đơn vị nghiêm túc chấn chỉnh và thực hiện đúng quy định của UBND tỉnh về thu phí trông giữ xe đạp, xe máy, xe ô tô. Đồng thời, Sở Tài chính cũng đã có văn bản gửi các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các đơn vị trực thuộc chấn chỉnh, rút kinh nghiệm và dừng ngay việc thu phí trông giữ xe không đúng quy định.

Trong 8 tháng đầu năm, Sở Tài chính đã tiếp 3 lượt công dân, tiếp nhận 10 đơn tố cáo. Trong đó, có 3 đơn không đủ điều kiện giải quyết, 7 đơn không thuộc thẩm quyền giải quyết, Sở đã phối hợp giải quyết 3 đơn. Đồng thời, Sở cũng đã phối hợp giải quyết 6 đơn kiến nghị; xem xét giải quyết 1 kiến nghị từ công tác tiếp dân.

Trong những tháng cuối năm, Sở Tài chính Thái Bình tiếp tục thực hiện hoàn thành kế hoạch thanh tra năm 2016; tăng cường đôn đốc xử lý triệt để các sai phạm phải thu hồi sau thanh tra; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Đồng thời, đảm bảo duy trì việc tiếp công dân tại cơ quan và thực hiện tốt công tác xử lý giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân theo quy định của Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo.

Trọng Tài