Tảng băng chìm

Xin được nói ngay: 30 là số cuộc thanh tra do Bộ Tài chính thực hiện trong năm 2007; còn 2.184 tỉ đồng là số tiền được phát hiện, xử lý tăng thu, giảm chi và xử lý tiêu cực. Đây có thể coi là thành tích của "người giữ hầu bao quốc gia" là Bộ Tài chính.