TAND TP. Việt Trì, Phú Thọ: Phong trào thi đua giúp đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ

Mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng trong những năm vừa qua, tập thể cán bộ, công chức TAND TP. Việt Trì luôn cố gắng, nỗ lực phấn đấu để hoàn thành nhiệm vụ, góp phần không nhỏ trong việc giữ gìn an ninh, trật tự trên địa bàn.

Trong năm qua, TAND TP. Việt Trì cũng gặp không ít khó khăn trong quá trình giải quyết các loại vụ án. Bởi lẽ, nội dung các bộ luật thay đổi nhiều, văn bản hướng dẫn thi hành ban hành còn chậm và số lượng thụ lý, giải quyết án nhiều, tính chất ngày càng phức tạp đã ảnh hưởng đến việc giải quyết án.

Ngay từ đầu năm, lãnh đạo TAND TP. Việt Trì đã triển khai thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020; Chỉ thị số 39-CT/TW của Bộ Chính trị về đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát triển bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến; Chỉ thị số 01/2016/CT-CA của Chánh án TANDTC về việc triển khai, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2016 của hệ thống TAND và các văn bản hướng dẫn về thi đua khen thưởng của TANDTC, đồng thời xây dựng quy chế thi đua, khen thưởng trong cơ quan.

TAND TP. Việt Trì luôn lấy công tác thi đua - khen thư¬ởng làm động lực thúc đẩy việc hoàn thành tốt các mặt công tác của đơn vị. Chính nhờ chú trọng các biện pháp thi đua nên trong năm qua, TAND thành phố đã thực hiện tốt công tác chuyên môn. Công tác giải quyết các loại án đều đạt và v-ượt chỉ tiêu đã đăng ký, mặc dù số l¬ượng án năm nay tăng hơn năm tr¬ước, chất l¬ượng giải quyết các loại vụ án ngày càng được nâng lên, tỷ lệ án sửa ít và không có vụ án hình sự nào xử oan sai. Công tác thi hành án hình sự đạt kết quả 100%.

TAND TP. Việt Trì, Phú Thọ: Phong trào thi đua giúp đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ - Ảnh 1

Chánh án TAND TP. Việt Trì Hồ Văn Việt

Được biết, ngay từ đầu năm 2016, TAND TP. Việt Trì đã tổ chức cho toàn thể cán bộ, công chức đăng ký thi đua, làm động lực để cùng phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong năm qua, TAND TP. Việt Trì đã phát động phong trào thi đua theo hai hình thức: Thi đua th¬ường xuyên và thi đua theo đợt (Đợt I từ ngày 1/1/ đến 31/5; Đợt II từ 1/7 đến 30/9).

Bên cạnh đó, TAND TP. Việt Trì cũng đã làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, thúc đẩy các phong trào thi đua như¬ triển khai các biện pháp tổ chức vận động thi đua, theo dõi quá trình tổ chức thi đua, tổ chức chỉ đạo rút kinh nghiệm và phổ biến các kinh nghiệm trong việc tổ chức thi đua.

Về công tác giải quyết các loại án trong năm 2016, TAND TP. Việt Trì đã thụ lý 1.327 vụ, việc, số án thụ lý tăng 148 vụ, việc; đã giải quyết 1.320 vụ, việc, số án giải quyết tăng 159 vụ, việc, đạt tỷ lệ giải quyết chung là 99,4%.

Chánh án TAND TP. Việt Trì Hồ Văn Việt cho biết: Các mục tiêu, phương hướng và nhiệm vụ trọng tâm trong công tác thi đua, khen thưởng trong năm tới của đơn vị là tiếp tục triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua; gắn với kết quả thực hiện các nhiệm vụ công tác chuyên môn của tập thể và cá nhân trong cơ quan; tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác thi đua - khen thưởng. Khen thưởng phải trên cơ sở đánh giá đúng thành tích, đúng tiêu chuẩn, bảo đảm dân chủ, công khai, tránh khen thưởng tràn lan, làm suy giảm ý nghĩa của việc khen thưởng.

Năm 2017, đơn vị sẽ tiếp tục thực hiện tốt các phong trào thi đua của cán bộ, công chức trong đơn vị, xem xét biểu d¬ương và đề nghị khen thưởng kịp thời các cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc.

Tiến An