Tâm huyết với công tác phòng, chống HIV/AIDS

Theo báo cáo từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Cà Mau, từ năm 1994 đến nay, trên địa bàn tỉnh đã có 4.475 trường hợp nhiễm HIV. Cà Mau đang nỗ lực thực hiện Chiến lược quốc gia chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030. Trong cuộc chiến cam go này, các nhóm hỗ trợ cộng đồng (gọi tắt CBO) hoạt động phòng chống HIV có vai trò quan trọng trong truyền thông giảm hành vi nguy cơ cho cộng đồng đích, xét nghiệm và kết nối điều trị.

Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/video/xem-video/tam-huyet-voi-cong-tac-phong-chong-hivaids-2508.html