Tạm hoãn xuất cảnh đối với 12 chủ doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh

Theo Cục Thuế Phú Yên, từ đầu năm 2024 đến nay, cơ quan thuế các cấp trên địa bàn tỉnh đã áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh đối với 12 cá nhân, cá nhân là người đại diện theo pháp luật của người nộp thuế là doanh nghiệp thuộc trường hợp đang bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.

Thông báo tạm hoãn xuất cảnh được đăng tải trên trang thông tin điện tử của cơ quan quản lý thuế.

Trường hợp người nộp thuế đã hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế thì trong vòng 24 giờ làm việc, cơ quan thuế ban hành văn bản hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh, gửi cơ quan quản lý xuất nhập cảnh.

Đến nay, qua theo dõi tình hình nộp thuế sau khi áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh, Cục Thuế đã hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh đối với 2 trường hợp.

Thời gian tới, Cục Thuế tiếp tục quyết liệt triển khai các biện pháp đôn đốc thu nợ, cưỡng chế tiền thuế nợ, áp dụng tạm hoãn xuất cảnh và theo dõi sát việc chấp hành nghĩa vụ nộp thuế sau khi đã áp dụng cưỡng chế nợ thuế và tạm hoãn xuất cảnh để kịp thời ban hành quyết định chấm dứt hiệu lực quyết định cưỡng chế nợ thuế và hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh theo quy định.

VIỆT AN

Nguồn Phú Yên: https://baophuyen.vn/82/317561/tam-hoan-xuat-canh-doi-voi-12-chu-doanh-nghiep-ca-nhan-kinh-doanh.html