Tam Đảo - Vĩnh Phúc: Năm 2016 phấn đấu đưa 4 xã về đích nông thôn mới

Năm 2016, huyện Tam Đảo đăng ký 4 xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới là: Tam Quan, Đại Đình, Đạo Trù và Yên Dương.

Đến nay, các xã đều đã hoàn thành từ 12 đến 17 tiêu chí, các tiêu chí còn lại đang được tích cực triển khai nhằm hoàn thành mục tiêu đạt chuẩn NTM vào cuối năm 2016.

Tam Đảo - Vĩnh Phúc: Năm 2016 phấn đấu đưa 4 xã về đích nông thôn mới - Ảnh 1

Bức tranh nông thôn mới tại Đạo Trù, Tam Đảo

Để hoàn thành mục tiêu đã đăng ký, huyện Tam Đảo đang tiếp tục tập trung chỉ đạo chính quyền từ huyện xuống cơ sở tăng cường công tác lãnh chỉ đạo thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới; đôn đốc hướng dẫn các xã khẩn trương hoàn thiện các tiêu chí còn lại, trong đó xã Tam Quan 7 tiêu chí, Đại Đình là 4 tiêu chí, Đạo Trù 7 tiêu chí và Yên Dương 2 tiêu chí.

Huyện Tam Đảo đang khẩn trương tiến hành hoàn thiện các thủ tục pháp lý để phân bổ nguồn vốn xây dựng nông thôn mới của tỉnh cho các xã để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí chưa đạt. Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân nâng cao ý thức tích cực tham gia hưởng ứng bằng các hình thức như đóng góp tiền của, ngày công lao động, chung tay xây dựng nông thôn mới để 4 xã đã đăng ký về địch nông thôn mới theo đúng lộ trình đã đề ra.

Trang Lê