Tài khoản Google không hoạt động sẽ bị xóa

Từ cuối tuần này, Google bắt đầu tiến hành xóa những tài khoản không hoạt động trong vòng ít nhất hai năm.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/tai-khoan-google-khong-hoat-dong-se-bi-xoa-102893.htm