Tái cơ cấu hệ thống ngân hàng theo lộ trình thích hợp

  Gốc

  Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) cho biết: Hiện nay, cơ quan này đang xây dựng Đề án Tái cơ cấu NH nhằm khắc phục những tồn tại, yếu kém và phát triển hệ thống NH hoạt động an toàn, lành mạnh, có hiệu quả trên cơ sở năng lực tài chính và quy mô hoạt động đủ lớn, hệ thống quản trị, công nghệ NH tiên tiến.

  Một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong những năm tới là tái cơ cấu NH. Thống đốc Nguyễn Văn Bình cho biết, quan điểm của NHNN là không phân biệt quy mô của NH nhưng vấn đề quan trọng nhất là NH đang tồn tại phải hoạt động an toàn, lành mạnh và có hiệu quả.

  Việc sáp nhập, hợp nhất NH sẽ theo nguyên tắc tự nguyện, bảo đảm quyền lợi của người gửi tiền và các quyền, nghĩa vụ kinh tế của các bên có liên quan. Tiến trình tái cơ cấu NH được triển khai dưới nhiều hình thức, biện pháp và theo lộ trình thích hợp. Căn cứ vào đặc điểm của NH cụ thể sẽ có hình thức và biện pháp hợp lý.

  NHNN cũng khẳng định: sáp nhập, hợp nhất NH là xu hướng tất yếu khách quan hiện nay để nâng cao khả năng cạnh tranh. Sáp nhập, hợp nhất NH đem lại giá trị gia tăng lớn hơn so với khi các NH đứng riêng rẽ nhờ đạt được lợi ích kinh tế theo quy mô lớn hơn, tăng uy tín, thương hiệu, giảm chi phí, khai thác tối đa lợi thế kinh doanh của các bên tham gia, phát triển cơ sở khách hàng, màng lưới phân phối,… Do đó, xu hướng sáp nhập, hợp nhất NH có thể xảy ra giữa các NH lớn với nhau, giữa NH lớn và NH nhỏ, giữa các NH nhỏ với nhau. NHNN sẵn sàng hỗ trợ kỹ thuật cho các NH có nguyện vọng sáp nhập, hợp nhất.

  Theo số liệu của NHNN, tính đến cuối năm 2010, hệ thống NH Việt Nam bao gồm 1 NH phát triển, 1 NH chính sách xã hội, 5 NHTM nhà nước và NHTM có cổ phần chi phối của Nhà nước, 37 NHTM cổ phần, 50 chi nhánh NH nước ngoài, 5 NH 100% vốn nước ngoài, 5 NH liên doanh, 18 công ty tài chính, 12 công ty cho thuê tài chính, 1 Quỹ Tín dụng nhân dân Trung ương, hơn 1.000 quỹ tín dụng nhân dân cơ sở và 1 tổ chức tài chính vi mô. Tổng dư nợ tín dụng của hệ thống NH cho nền kinh tế tăng trưởng bình quân hơn 29%/năm và đến cuối năm 2010 tương đương khoảng 116% GDP.

  Do đó, hệ thống NH đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp vốn cho đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển cơ sở hạ tầng, xóa đói, giảm nghèo, cải thiện an sinh xã hội. Với quy mô và vai trò quan trọng như vậy, sự an toàn, lành mạnh và hiệu quả của hệ thống ngân hàng là nhân tố quan trọng đối với sự ổn định hệ thống tài chính quốc gia và kinh tế vĩ mô.

  Tuy nhiên, đánh giá một cách khách quan hệ thống NH Việt Nam còn nhiều tồn tại, hạn chế về khả năng cạnh tranh, năng lực tài chính, quản trị, công nghệ và nhân lực cần phải khắc phục nhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu phát triển và hội nhập quốc tế trong giai đoạn mới ở trình độ cao hơn. Những yếu kém nói trên đã tồn tại từ lâu làm cho hoạt động của hệ thống NH Việt Nam thiếu tính ổn định, tiềm ẩn nhiều rủi ro gây mất an toàn và dễ bị tổn thương khi môi trường kinh doanh và thị trường trong nước, quốc tế biến động bất lợi

  Nguồn CAND: http://cand.com.vn/vi-vn/kinhte/2011/10/158342.cand