Nguời dân rắc vôi bột trắng xóa đường làng Chương Mỹ sau khi nước lũ rút

Nguời dân rắc vôi bột trắng xóa đường làng Chương Mỹ sau khi nước lũ rút

Dọn bùn đất, vệ sinh tiêu độc tại vùng lũ Chương Mỹ

Dọn bùn đất, vệ sinh tiêu độc tại vùng lũ Chương Mỹ

Cảnh sát cứu hỏa, cơ động giúp dân vùng ngập lụt dọn vệ sinh

Cảnh sát cứu hỏa, cơ động giúp dân vùng ngập lụt dọn vệ sinh

Lo ngại ô nhiễm môi trường vùng ngập lụt Chương Mỹ

Lo ngại ô nhiễm môi trường vùng ngập lụt Chương Mỹ

Đảm bảo công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân vùng ngập úng

Đảm bảo công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân vùng ngập úng

Lo mưa lũ, dịch bệnh hoành hành

Lo mưa lũ, dịch bệnh hoành hành

Lo mưa lũ, dịch bệnh hoành hành

Lo mưa lũ, dịch bệnh hoành hành

Cử cán bộ giám sát, hỗ trợ Chương Mỹ xử lý môi trường khi nước rút

Cử cán bộ giám sát, hỗ trợ Chương Mỹ xử lý môi trường khi nước rút