Nhiều triển vọng trong phát triển kinh tế - xã hội

Nhiều triển vọng trong phát triển kinh tế - xã hội

Huyện Châu Thành đã huy động các nguồn lực đầu tư, xây dựng các công trình hạ tầng, phát triển sản xuất,...