Hỗ trợ lớn cho vụ đông xuân

Hỗ trợ lớn cho vụ đông xuân

Trong dự án Cải thiện nông nghiệp có tưới, tại Quảng Trị có 4 hợp phần, trong đó hợp phần 3 là 'Hỗ trợ thực...