Ứng phó thiên tai để xây dựng nông thôn mới bền vững

Ứng phó thiên tai để xây dựng nông thôn mới bền vững

Xây dựg nông thôn mới (NTM) đã vô vàn khó khăn với nhiều địa phương, đặc biệt các tỉnh miền núi, vùng sâu,...