Vaccine cúm của Việt Nam rẻ bằng một nửa giá nhập khẩu

Vaccine cúm của Việt Nam rẻ bằng một nửa giá nhập khẩu

Việt Nam tự sản xuất vaccine, sẽ kiểm soát chất lượng và nguồn cung

Việt Nam tự sản xuất vaccine, sẽ kiểm soát chất lượng và nguồn cung

Tự sản xuất vaccine, Việt Nam sẽ kiểm soát chất lượng và nguồn cung

Tự sản xuất vaccine, Việt Nam sẽ kiểm soát chất lượng và nguồn cung

Tự sản xuất vaccine, Việt Nam sẽ kiểm soát chất lượng và nguồn cung

Tự sản xuất vaccine, Việt Nam sẽ kiểm soát chất lượng và nguồn cung

Nâng cao giá trị thương mại vắc xin Việt

Nâng cao giá trị thương mại vắc xin Việt

Việt Nam sản xuất thành công vaccine cúm mùa

Việt Nam sản xuất thành công vaccine cúm mùa

Nghiên cứu và sản xuất thành công vaccine cúm mùa

Nghiên cứu và sản xuất thành công vaccine cúm mùa

iPhone, Ai Lúa và liều vaccine made in Việt Nam

iPhone, Ai Lúa và liều vaccine made in Việt Nam

Vaccine cúm A/H5N1 do Việt Nam sản xuất có giá chỉ bằng 1/3 vaccine nhập khẩu

Vaccine cúm A/H5N1 do Việt Nam sản xuất có giá chỉ bằng 1/3 vaccine nhập khẩu