Trung Quốc muốn có khoảng 450 sân bay trên khắp đất nước vào năm 2035

Trung Quốc muốn có khoảng 450 sân bay trên khắp đất nước vào năm 2035

Toàn cảnh cây cầu vượt biển dài nhất thế giới của Trung Quốc

Toàn cảnh cây cầu vượt biển dài nhất thế giới của Trung Quốc

Khánh thành cầu vượt biển dài nhất thế giới giữa Hồng Công-Trung Quốc

Khánh thành cầu vượt biển dài nhất thế giới giữa Hồng Công-Trung Quốc

Thông xe cầu vượt biển dài nhất thế giới

Thông xe cầu vượt biển dài nhất thế giới

Toàn cảnh siêu cầu vượt biển dài nhất thế giới của Trung Quốc

Toàn cảnh siêu cầu vượt biển dài nhất thế giới của Trung Quốc

Trung Quốc khánh thành cầu vượt biển dài nhất thế giới

Trung Quốc khánh thành cầu vượt biển dài nhất thế giới

Trung Quốc khánh thành cầu vượt biển dài nhất thế giới

Trung Quốc khánh thành cầu vượt biển dài nhất thế giới

Toàn cảnh siêu cầu vượt biển dài nhất thế giới của Trung Quốc

Toàn cảnh siêu cầu vượt biển dài nhất thế giới của Trung Quốc

Ngắm cầu vượt biển dài nhất, đắt nhất thế giới của Trung Quốc sắp thông xe

Ngắm cầu vượt biển dài nhất, đắt nhất thế giới của Trung Quốc sắp thông xe