Người Việt vốn khôi hài

Người Việt vốn khôi hài

Người Việt vốn khôi hài. Thích cười. Ai ai cũng khoái được há miệng ra cười. Có phải do dân đen đã gánh quá...