Thu phí, thu giá rồi thu tiền...

Thu phí, thu giá rồi thu tiền...

Dự thảo mới đang được Bộ GT-VT lấy ý kiến rộng rãi nhằm thay thế Thông tư số 49/2016, có một khái niệm khác...