Việt Nam là hình mẫu đổi mới công nghệ cho các nước thu nhập thấp

Việt Nam là hình mẫu đổi mới công nghệ cho các nước thu nhập thấp

Theo chuyên gia WIPO, Việt Nam nổi lên như một quốc gia có hiệu quả đặc biệt về đổi mới sáng tạo, trở thành...