Bản tin Bất động sản số 44

Bản tin Bất động sản số 44

Trên Bản tin Bất động sản số 44 ngày 10/9 có những thông tin nổi bật sau: Làm rõ trách nhiệm của chủ đầu tư...