Hỗ trợ tăng năng lực sản xuất cho công nghiệp nông thôn

Hỗ trợ tăng năng lực sản xuất cho công nghiệp nông thôn

Những năm gần đây, được sự hỗ trợ từ nguồn kinh phí khuyến công, sản phẩm công nghiệp nông thôn (CNNT) từng...