Hiệp định CPTPP: Sẽ có thêm tổ chức cạnh tranh với công đoàn

Hiệp định CPTPP: Sẽ có thêm tổ chức cạnh tranh với công đoàn

Hoàn thiện các quy định phòng, chống quấy rối tình dục nơi làm việc

Hoàn thiện các quy định phòng, chống quấy rối tình dục nơi làm việc

Trình tự tổ chức đình công còn phức tạp

Đóng góp ý kiến vào dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi)

Đóng góp ý kiến vào dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi)

Lương làm thêm giờ cần tính lũy tiến

Lương làm thêm giờ cần tính lũy tiến

Lương tối thiểu đáp ứng ngày càng tốt hơn mức sống của người lao động

Lương tối thiểu đáp ứng ngày càng tốt hơn mức sống của người lao động

Lương tối thiểu đáp ứng ngày càng tốt hơn mức sống của người lao động

Lương tối thiểu đáp ứng ngày càng tốt hơn mức sống của người lao động

Thúc đẩy bình đẳng giới thông qua việc sửa đổi Bộ Luật Lao động

Thúc đẩy bình đẳng giới thông qua việc sửa đổi Bộ Luật Lao động