Người Hà Nội xưa chống chính sách thuốc phiện của thực dân Pháp như thế nào?

Người Hà Nội xưa chống chính sách thuốc phiện của thực dân Pháp như thế nào?

Hậu quả thuốc phiện gây ra cho xã hội rất nặng nề, nên dân chúng Hà Nội xưa đã nghĩ ra nhiều cách chống lại...