Chính phủ Macedonia thông qua dự thảo luật về đổi tên nước

Chính phủ Macedonia thông qua dự thảo luật về đổi tên nước

Macedonia & hành trình đổi tên nước

Macedonia & hành trình đổi tên nước

Đổi tên nước - một hành trình khó khăn

Đổi tên nước - một hành trình khó khăn

Macedonia: Chông chênh hành trình đổi tên

Macedonia: Chông chênh hành trình đổi tên

Macedonia đối mặt bầu cử sớm hậu trưng cầu dân ý

Macedonia đối mặt bầu cử sớm hậu trưng cầu dân ý

Hơn 90% người đi bỏ phiếu ủng hộ việc đổi tên nước Macedonia

Hơn 90% người đi bỏ phiếu ủng hộ việc đổi tên nước Macedonia

Đa số cử tri Macedonia ủng hộ đổi tên nước và gia nhập EU

Đa số cử tri Macedonia ủng hộ đổi tên nước và gia nhập EU

Kết quả sơ bộ trưng cầu ý dân về đổi tên nước tại Macedonia

Kết quả sơ bộ trưng cầu ý dân về đổi tên nước tại Macedonia

Kết quả sơ bộ trưng cầu ý dân về việc đổi tên nước tại Macedonia

Kết quả sơ bộ trưng cầu ý dân về việc đổi tên nước tại Macedonia

Cuba: Lên án chính sách cấm vận kinh tế

​Thỏa thuận đổi tên nước gây mâu thuẫn tại cả Macedonia và Hy Lạp

​Thỏa thuận đổi tên nước gây mâu thuẫn tại cả Macedonia và Hy Lạp