Chính phủ Macedonia thông qua dự thảo luật về đổi tên nước

Chính phủ Macedonia thông qua dự thảo luật về đổi tên nước

Đổi tên nước - một hành trình khó khăn

Đổi tên nước - một hành trình khó khăn

Macedonia: Chông chênh hành trình đổi tên

Macedonia: Chông chênh hành trình đổi tên

Hơn 90% người đi bỏ phiếu ủng hộ việc đổi tên nước Macedonia

Hơn 90% người đi bỏ phiếu ủng hộ việc đổi tên nước Macedonia

Kết quả sơ bộ trưng cầu ý dân về đổi tên nước tại Macedonia

Kết quả sơ bộ trưng cầu ý dân về đổi tên nước tại Macedonia

Kết quả sơ bộ trưng cầu ý dân về việc đổi tên nước tại Macedonia

Kết quả sơ bộ trưng cầu ý dân về việc đổi tên nước tại Macedonia

Cuba: Lên án chính sách cấm vận kinh tế

​Thỏa thuận đổi tên nước gây mâu thuẫn tại cả Macedonia và Hy Lạp

​Thỏa thuận đổi tên nước gây mâu thuẫn tại cả Macedonia và Hy Lạp