Thanh niên dọa nhảy lầu nếu không được nói chuyện với ông Trump

Thanh niên dọa nhảy lầu nếu không được nói chuyện với ông Trump

Một người đàn ông tự treo mình trên Tháp Trump ở Chicago đòi nói chuyện với Tổng thống Mỹ và dọa sẽ cắt sợi...