Nuôi tôm công nghệ: Hướng phát triển bền vững ngành thủy sản ở Tiên Yên

Nuôi tôm công nghệ: Hướng phát triển bền vững ngành thủy sản ở Tiên Yên

Tiên Yên hiện có khoảng 300 hộ nuôi tôm công nghệ, trong đó có 15 hộ đang áp dụng mô hình nuôi tôm thẻ chân...