Thương vợ - nỗi niềm của Tú Xương

Thương vợ - nỗi niềm của Tú Xương

Từng 'Cũng lều cũng chõng cũng đi thi', từng 'lăm le bia đá bảng vàng', nhưng do sinh ra gặp buổi thời mạt...