Chủ động làm tốt công tác phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn

Có thể nói, trong địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, ở đâu xảy ra thiên tai, địch họa, nơi mà không ai đến được thì ở đó...