Chủ động và rõ trách nhiệm

Vi phạm pháp luật đê điều là vấn đề nhức nhối, được đề cập năm này qua năm khác, nhưng việc ngăn chặn, xử...