Người vợ đá vàng của vua Gia Long

Người vợ đá vàng của vua Gia Long

Bà đã bao phen gian nan bôn tẩu khắp đó đây cùng vua Gia Long suốt mấy chục năm. Chính sử đánh giá Thừa...