Giả danh công an lừa đảo hơn 4 tỷ đồng

Giả danh công an lừa đảo hơn 4 tỷ đồng

Giả danh công an lừa đảo chiếm đoạt hơn 4 tỷ đồng

Giả danh công an lừa đảo chiếm đoạt hơn 4 tỷ đồng

Mua cảnh phục, giả danh công an lừa phụ nữ U60 tiền tỷ

Mua cảnh phục, giả danh công an lừa phụ nữ U60 tiền tỷ

Mua còng số 8 và quần áo cảnh sát để lừa tiền tỉ của phụ nữ

Mua còng số 8 và quần áo cảnh sát để lừa tiền tỉ của phụ nữ

Bắt giữ đối tượng giả danh Công an, lừa lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Bắt giữ đối tượng giả danh Công an, lừa lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Giả danh công an, sắm súng và công cụ hỗ trợ lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Giả danh công an, sắm súng và công cụ hỗ trợ lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Tự trang bị quân phục, công cụ hỗ trợ để giả danh công an lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Tự trang bị quân phục, công cụ hỗ trợ để giả danh công an lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Bắt giữ đối tượng giả danh công an lừa đảo chiếm đoạt hơn 4 tỷ đồng

Bắt giữ đối tượng giả danh công an lừa đảo chiếm đoạt hơn 4 tỷ đồng

Bắt đối tượng giả danh công an lừa đảo, chiếm đoạt tiền tỷ

Bắt đối tượng giả danh công an lừa đảo, chiếm đoạt tiền tỷ