Phê phán của V.I. Lênin đối với chủ nghĩa xét lại - ý nghĩa trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch ở Việt Nam hiện nay

Phê phán của V.I. Lênin đối với chủ nghĩa xét lại - ý nghĩa trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch ở Việt Nam hiện nay

Những giá trị trường tồn của tư tưởng Karl Marx về giai cấp vô sản

Những giá trị trường tồn của tư tưởng Karl Marx về giai cấp vô sản

Tác phẩm 'Chống Đuyrinh' với cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng hiện nay

Tác phẩm 'Chống Đuyrinh' với cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng hiện nay

Friedrich Engels - người đặt nền móng cho lý luận quân sự của giai cấp vô sản

Friedrich Engels - người đặt nền móng cho lý luận quân sự của giai cấp vô sản

Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý Nhà nước về Công nghiệp, Thương mại tỉnh Thanh Hóa

Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý Nhà nước về Công nghiệp, Thương mại tỉnh Thanh Hóa

Chủ nghĩa Mác - Lênin không lỗi thời

Chủ nghĩa Mác - Lênin không lỗi thời

Say mê với 'Ánh sáng soi đường'

Làm sáng tỏ chủ nghĩa Mác - Lênin vào thực tiễn Việt Nam trong bối cảnh mới